Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 I. Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma
openSim
42-202 Częstochowa
ul. Berka Joselewicza 1/24
NIP: 949 215 18 14, Regon: 369616299

II. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych:

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) Zawarcie i wykonanie umowy,
b) udokumentowanie realizacji transakcji,
c) weryfikacja wiarygodności kontrahenta,
d) marketing bezpośredni,
e) tworzenie zestawień na potrzeby wewnętrzne,
f) przechowywanie danych na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych
organów,
g) rozpatrywanie reklamacji
h) archiwizacja
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek niezbędny do zawarcia umowy lub wykonania transakcji.

III. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych:

W związku z prowadzoną działalnością firma openSim. przetwarza następujące dane osobowe:
1. Imię nazwisko
2. Nazwę firmy
3. Adres siedziby prowadzonej działalności gospodarczej
5. Numer NIP
6. Numer REGON
7. Numer telefonu
8. Numer fax
9. Adres e-mail
10. Numer rachunku bankowego
11. Dane pobrane z rejestru CEIDG
12. Dane pobrane z rejestru GUS
13. Dane z portalu podatkowego Ministerstwa Finansów
14. Inne dane podane przez Państwa oraz pobrane z publicznie źródeł.

IV. Czas przechowywania danych osobowych

Dane przechowywane będą przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości, podatkowymi, ochrony środowiska, a także terminowi przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.

V. Przekazywanie danych osobowych

1. Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wezwanie organów państwowych tj.: Policji, organów podatkowych, komorników, oraz do kontrahentów firmy openSim
2. Firma openSim nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku wystąpienia konieczności przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, nastąpi to na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską.

VI. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane.

1. Osobom, których dane osobowe wykorzystywane są do marketingu bezpośredniego przysługuje sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, który można zgłosić mailowo na adres biuro@open-sim.com, lub listownie na adres openSim, 42-202 Częstochowa, ul. Berka Joselewicza 1/24.
2. Osoby, których dane dotyczą mają ponadto prawo do:
a) wglądu do danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
b) poprawienia danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
c) usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
e) przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO.
3. Chcąc skorzystać z przysługujących praw, należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem
zakresu danych osobowych będącym przedmiotem żądania na adres mailowy :
biuro@open-sim.com, lub listownie na adres openSim, 42-202 Częstochowa, ul. Berka Joselewicza 1/24
4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych w sposób podany przed adresem:
www.giodo.gov.pl

VII. Kontakt i informacje

1. Dane teleadresowe firmy:
openSim
42-202 Częstochowa
ul. Berka Joselewicza 1/24
2. Wszelkie pytania w zakresie ochrony danych osobowych proszę kierować na adres mailowy: biuro@open-sim.com, lub listownie na podany wyżej adres siedziby firmy.

Close Menu